ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ

Το υποσυνείδητο σας είναι το βιβλίο της ζωής σας.

Ο T.R. Joseph Murphy, στο βιβλίο του Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ, αναφέρει τα ακόλουθα για το ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ :
Το υποσυνείδητό σας είναι η πηγή των ιδανικών σας, των φιλοδοξιών και των αλτρουιστικών σας τάσεων. Μέσω του υποσυνείδητου ο Σαίξπηρ αντιλήφθηκε μεγάλες αλήθειες, δυσδιάκριτες για τον μέσο άνθρωπο της εποχής του. Όποιες σκέψεις, πεποιθήσεις, απόψεις , θεωρίες ή δόγματα εντυπώνονται ή χαράζονται στο υποσυνείδητο σας θα τις βιώσετε ως αντικειμενική εκδήλωση συνθηκών, καταστάσεων και γεγονότων. Αυτά που εγγράφετε εσωτερικά θα τα βιώσετε εξωτερικά. Η ζωή σας έχει δύο πλευρές την αντικειμενική και την υποκειμενική, την ορατή και την αόρατη, τη σκέψη και την εκδήλωσή της.
Η σκέψη γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας από τον εγκέφαλο, το όργανο του συνήθη νου, του λογικού σας νου. Όταν το συνειδητό ή ο αντικειμενικός σας νους αποδεχθεί την σκέψη ολοκληρωτικά, τότε αυτή στέλνεται στο συναισθηματικό πεδίο που ονομάζεται εγκέφαλος του νου, όπου αποκτά σάρκα και εκδηλώνεται στη ζωή σας.
Απλώς ενεργεί με βάση ότι εγγράφεται σε αυτό (υποσυνείδητο) δεν προβάλει αντιρρήσεις, δέχεται την ετυμηγορία σας ή τα συμπεράσματα του συνειδητού σας σαν τελεσίδικα. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι γράφεται αδιάκοπα στο βιβλίο της ζωής, αφού οι σκέψεις σας γίνονται εμπειρία.
Είναι αυτό που λέμε “ ο άνθρωπος είναι ότι σκέφτεται όλη μέρα “.

SUBCONSCIOUS

Subconscious is the book of your life.

T.R. Joseph Murphy, in his book the FORCE of SUBCONSCIOUS, mentions the following for SUBCONSCIOUS:
Subconscious is the source of your ideals, the ambitions and your altruistic tendencies. Via subconscious Shakespeare conceived great truths, in discernable for the medium person of his season. Any thoughts, convictions, opinions, theories or doctrines are stamped or engraved in your subconscious, you will experience them as objective event of conditions, situations and facts. What you register internally you will experience externally. Your life has two sides objective and subjective, visible and invisible, the thought and her expression.He fears the fear, fears the love, afraid the other that is outside from him, fears the world.
The thought becomes object of treatment from the brain, the organ of usual mind, your logical mind. When your conscious or the objective mind accepts the thought absolutely, then it is sent in the emotional field that is named mind’s brain, where it acquires flesh and is expressed in your life.
Simply it acts with base that it is registered in this (subconscious) it does not raise objections, it accepts your verdict or the conclusions of your conscious as final. Thus we could say that it is written continuously in the book of life, after your thoughts become experience.
It is what we call “man is that he thinks all day “.

No comments so far!
You must be logged in to post a comment.