Navigation

Screen Shot 2013-06-25 at 11.54.27 π.μ.
“ΟΙ ΕΠΤΑ ΑΚΤΙΝΕΣ” Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΣΟΦΙΑ

16

16

User Rating: 20 (2 votes)

Screen Shot 2013-06-25 at 11.54.27 π.μ.

Συγγραφέας: ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Έτος έκδοσης: 2007
ISBN: 978-960-04-3545-0
ΣΕΛ.: 448
Σχήμα: 14 x 20,6δίδει
Βάρος: —- gr.
Μαλακό εξώφυλλο
Series: ΑΝΘΡΩΠΟΣΟΦΙΑ

 

Η άποψή μας

Το έργο του Κωνσταντίνου Ταμπάκη είναι βασισμένο σε γραπτό υλικό και αποσπάσματα των βιβλίων της Alice Bailey και του διδασκάλου της Djwhal Khul.
Αποτελεί έναυσμα για αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν την ψυχοσύνθεση και εσωτερική υπόσταση του εαυτού τους και των συνανθρώπων τους.
Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματεύεται το θέμα των επτά ακτινών, των ιδιαίτερων αυτών δυνάμεων / τύπων ενέργειας, με έμφαση στην ποιότητα που εμφανίζουν.
Η θεματολογία του βιβλίου καλύπτει τα βασικά θέματα που αφορούν στις 7 ακτίνες (ορισμός, ειδικές αρετές, ελαττώματα, αρετές προς απόκτηση), σύσταση, συμπεριφορά, σχέσεις και εξέλιξη του ανθρώπου και καταλήγει στις ακτινικές επιρροές των Εθνών και των Βασιλείων της Φύσης. Το εν λόγω έργο περιέχει εκπληκτικές ερμηνείες, σχόλια και επιχειρηματολογία, καλύπτοντας την ανάγκη για προβληματισμό των πνευματικών αναζητητών.
Ο συγγραφέας πραγματικά μεταβάλει τη γνώση του σε σοφία, αφού μεταδίδει εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες, ντυμένες με αγάπη και καλή θέληση.
Το βιβλίο αφιερώνεται σε όλους τους ειλικρινής αναζητητές του φωτός.
Κυριολεκτικά λοιπόν ένα έργο που δεν επιτρέπεται να λείπει από καμία βιβλιοθήκη εσωτερικής φιλοσοφίας.
Ν.Α.

Περιγραφή Βιβλίου από τον εκδοτικό οίκο

Αρκετές φορές θα έχετε ακούσει για τον αριθμό επτά και για το τι συμβολίζει. Ορισμένοι μάλιστα μπορεί να έχετε ακούσει και για τις «Επτά Ακτίνες». Πόσοι, όμως, γνωρίζουν με σαφήνεια τη σημασία τους; Οι «Επτά Ακτίνες» θεμελιώνουν το σύνολο των ιδεών της νέας εσωτερικής ψυχολογίας. Θεωρούνται ως οι ακτίνες-ενέργειες της δημιουργίας και προσδίδουν ζωή σε κάθε τι μέσα στο Σύμπαν.
Αν ενδιαφέρεστε να ανακαλύψετε το πώς και το γιατί διαφέρετε από τους άλλους και ποια είναι η πορεία σας στην αιωνιότητα, τότε αυτό το βιβλίο είναι για σας. Ένα βιβλίο-οδηγός στο ταξίδι της ψυχής και στα μυστήρια της ανθρώπινης φύσης, που συνδυάζει την ψυχολογία, την αστρολογία και την εσωτερική φιλοσοφία. Μια διαφωτιστική μελέτη για το αέναο ταξίδι της πνευματικής μας συνείδησης, που ενσαρκώνεται ξανά και ξανά μέχρις ότου απελευθερωθεί.

Screen Shot 2013-06-25 at 11.54.27 π.μ.
“THE SEVEN RAYS” KEDROS Publishing

ANTHROPOSOPHY

16

16

User Rating: 16 (1 votes)

Screen Shot 2013-06-25 at 11.54.27 π.μ.

Writer: TAMPAKIS KOSTAS
Year of publication: 2007
ISBN: 978-960-04-3545-0
PAGES : 448
Form: 14 x 20,6
Weight: — – gr.
Soft cover
Series: ANTHROPOSOPHY

 

Our opinion

The work of Konstantinos Tampakis is based on written material and extracts of Alice Bailey’s books and her Master Djwhal Khul.

It constitutes spark for those that really interest to discover the mental outlook and internal substance of their self and their fellowmen.

The particular study deals with the subject of seven rays, these particular forces / types of energy, with accent in the quality that they present.

The issues of book covers the main subjects that concern in the 7 rays (definition, special virtues, faults, virtues to acquisition), constitution, behavior, relations and development of human and it leads to the actinic influences of Nations and of Kingdoms of Nature. The work in question contains astonishing interpretations, comments and argumentation, covering the need on reflection of intellectual seekers.

The writer really alters his knowledge in wisdom, after she transmits exceptionally useful information, dressed with love and good will.

The book is dedicated in all sincere seekers of light.

Literally therefore a work that is not allowed it is absent from no library of esoteric philosophy.

N.A.

Description of Book from the publishing house

Enough times you will have heard for number seven rays and for what it symbolizes. In deed certain of you have also heard about “Seven Rays”. How many, however, know with clarity their importance? The “Seven Rays” found the total of ideas of new internal psychology. Are considered as rays of creation and they lend life in each which there is in the Universe.

If you are interested to discover how also why you differ from the others and what is your course in the eternity, then this book is for you. A guide book in the travel of soul, in the mysteries of human nature, which combine the psychology, the astrology and internal philosophy. An enlightening study on the perpetualness travel of our intellectual conscience, that is incarnated again and again until it is released.

No comments so far!
You must be logged in to post a comment.